Frågor & svar

Skatteverkets lista över godkända och ej godkända tjänster

Här finns en länk till Skatteverkets sida där man räknar upp ett stort antal godkända och ej godkända ROT-tjänster. Klicka här för att öppna sidan i nytt fönster. Observera att listan inte är heltäckande.

Skatteverkets sida Så här fungerar ROT-avdraget

Detta är en länk till en Skatteverkssida där man på ett bra sätt beskriver vad man får avdrag för och vad man inte får avdrag för. Här finns en länk till Skatteverkets sida där man räknar upp ett stort antal godkända och ej godkända ROT och RUT tjänster. Klicka här för att öppna sidan i nytt fönster.

Frågor & svar (från regeringens hemsida)

Skattereduktionen innebär att du kan minska din skatt med 30% av arbetskostnaden för reparationer, underhåll och/eller om- och tillbyggnad av ditt småhus eller din bostadsrätt.

Som fastighetsägare har du rätt att göra en skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden för den hustjänst man köper, upp till maximalt 50 000 kr per kalenderår. 

Skattereduktionen gäller för reparationer, underhåll, om- och tillbyggnader av småhus och bostadsrätter. Den omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor.

För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i lägenheten och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för.

Exakt vilka arbeten som omfattas kommer Skatteverket att besluta om. Du kan få viss vägledning om vad som gäller för småhus i praxis från tidigare perioder med ROT-skatteavdrag. Dessutom finns Skatteverkets praxis när det gäller till exempel möjligheten att göra avdrag för kostnader för reparationer och underhåll när man säljer en privatbostad. Som exempel nämner Skatteverket att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning samt byte av takbeklädnad respektive golv och väggmaterial.

Samma grundvillkor som gäller enligt nuvarande system för hushållsarbete kommer att gälla ROT-arbete. För att få skattereduktion måste du alltså ha fyllt 18 år (senast vid årets utgång) och vara obegränsat skattskyldig i Sverige under någon del av året. I vissa fall kan även du också ha rätt till skattereduktion om du är begränsat skattskyldig i Sverige. Men då krävs att du har ett överskott av förvärvsinkomster som uteslutande eller så gott som uteslutande kommer från Sverige.

Dessutom får du bara göra ROT-arbeten på ett småhus som du äger eller i en bostadsrätt som du är innehavare till när arbetet utförs.

Skattereduktionen innebär att om du har haft utgifter för hushållsarbete och/eller ROT-arbete så kan du minska din skatt med ett belopp som motsvarar hälften av utgiften för arbetet. Skattereduktion för hushållsarbete och ROT-arbete räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

Förslaget om att inkludera ROT-arbeten i systemet med skattereduktion är permanent.

Betalningen måste vara gjord senast 31/12 2015 för att ROT-avdraget ska räknas till beskattningsåret 2015. Arbetet måste dessutom vara utfört senast 31/1 2016. Det gäller alltså att betala innan årsskiftet för att vara säker på att få ROT-avdrag med 50% av arbetskostnaden. Gjordes betalningen efter årsskiftet hör ROT-avdraget till beskattningsåret 2016 då sänkningen till 30% trädde i kraft.

Förslaget innebär att man får en skattereduktion med 30 procent av kostnaden för arbetet, dock med max 50 000 kronor per år och individ. Om vi antar att hela kostnaden är kostnader för arbete så du får en skattereduktion med 30 procent på hela beloppet, det vill säga med 9 000 kronor.

Nej, det finns ingen sådan begränsning. Skattereduktionen gäller däremot endast ROT-arbeten på ett småhus som du äger eller en bostadsrätt som du innehar.

Du kan låta bygga om eller till såväl det egna hemmet som fritidshuset. Maxbeloppet på 50 000 kronor i skattereduktion per år gäller dock samtliga hus.

Samma definitioner gäller som vid fastighetstaxeringen. Om ditt fritidshus betecknas som småhus vid fastighetstaxeringen så gäller detta även vid tillämpningen av skattereduktion för ROT-arbete.

Ja, ett småhus eller en bostadsrätt.

Nej. Skattereduktionen är kopplad till arbeten i ditt eget hushåll. Dessutom måste du själv vara ägare till det småhus eller innehavare av den bostadsrätt där arbetet utförs.

Ja, många energisparande åtgärder bör kunna ses som reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad. Men du kan inte få skattereduktion för arbete som man får bidrag eller annat stöd för från staten, en kommun eller ett landsting.

RUT-avdraget har från januari 2016 sänkts från 50 000 kr till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. För personer fyllda 65 år är RUT-avdraget fortfarande 50 000 kr. Observera att rot- och rutavdraget tillsammans är på max 50 000 kronor per år och person oavsett ålder.

När du har betalat fakturan begär utföraren som du har anlitat utbetalning från Skatteverket för avdraget som du har fått i förskott på fakturan. Det ska vara tydligt på fakturan att summan för rotavdraget är medräknad. Kostnaden för arbete och material ska redovisas separat.

Hur mycket du måste tjäna för att kunna utnyttja maximal skattereduktion beror på en mängd olika saker och är därför omöjligt att svara på.

Du som tjänar 26 000 kronor i månaden (312 000 kronor om året) och betalar 32 procent i kommunal inkomstskatt kan få maximal skattereduktion, men om du har ränteutgifter eller stora avdrag för resor till och från arbetet så kan du inte få maximal skattereduktion eftersom dessa avdrag minskar utrymmet för skattereduktion. Utrymmet för skattereduktion minskar också om kommunalskatten är lägre medan utrymmet för skattereduktion ökar om kommunalskattesatsen är högre eller om du har inkomst av kapital som du beskattas för.

Eftersom mycket kan hända under ett år så kan din beräknade inkomst bli lägre än vad du hade anledning att räkna med i början av året. Inkomstbortfall minskar också utrymmet för skattereduktion.

Om du har en inkomst runt 320 000 kronor är det möjligt att du kan utnyttja skattereduktionen fullt ut men exakt var gränsen går är alltså inte möjligt att svara på.

Om du är pensionär kan du byta ut 26 000 kronor mot 20 000 kronor i ovanstående räkneexempel. Skälet till det är att du inte får något jobbskatteavdrag och därför kan du ha en lägre månadsinkomst och ändå utnyttja skatterabatten fullt ut.