Frågor & svar

Skattereduktionen innebär att du kan minska din skatt med 30 % av arbetskostnaden för reparationer, underhåll och/eller om- och tillbyggnad av ditt småhus eller din bostadsrätt. Tidigare gällde 50 % av arbetskostnaden men tyvärr ändrades detta 1 januari 2016. Max beloppet på 50 000 kr per kalenderår kvarstår.

Beslutet om att sänka subventionsgraden togs för att frigöra medel för att bland annat öka byggandet av nya bostäder. Dessutom skulle sänkningen ge utrymme för en eventuell höjning igen om det finns behov att stimulera ekonomin för att möta en lågkonjunktur. Tyvärr drabbar sänkningen i första hand konsumenternas val när det kommer till mindre jobb.

Rot-avdraget infördes år 2004. Målet var att få fart på byggnadsarbeten hos villaägare men också få bort de många svartjobb som utfördes i branschen. Rot står för reparation, om- och tillbyggnad.

Skattereduktionen gäller för reparationer, underhåll, om- och tillbyggnader av småhus och bostadsrätter. Den omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor. En lista över vilka över arbeten som ger rätt respektive inte ger rätt till rotavdrag för de olika bostadstyperna, samt vilka krav som arbetet måste uppfylla hittar du hos Skatteverket.

För att ha rätt till rotavdrag måste du som köparen ha:

  • varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och
  • haft utgifter för rot- och rutarbete.

Förutom att du som köparen måste äga fastigheten, måste du använda den som bostad. Det krävs att byggnaden är utrustad med installationer och bekvämligheter som är grundläggande för en bostad.

Ja, ett småhus eller en bostadsrätt.

Det är samma definitioner som vid fastighetstaxeringen som gäller. Om ditt fritidshus betecknas som småhus vid fastighetstaxeringen så gäller detta även vid tillämpningen av skattereduktion för ROT-arbete.

Ja, många energisparande åtgärder bör kunna ses som reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad. Men du kan inte få skattereduktion för arbete som man får bidrag eller annat stöd för från staten, en kommun eller ett landsting.

Rot- och rutavdraget får tillsammans bli max 50 000 kronor per år och person. Om du är under 65 år får RUT-avdraget dock bli max 25 000 kronor per år och person.